Publikacja sprawozdania finasowego

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2018 rok

09 maja 2019r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe  - BILANS jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku:  https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/21005