Ogólna klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również jako: RODO)

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego, ul. Wolności 4, 09-100 Płońsk.
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
  2. realizacji zawartych przez ADO umów;
  3. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody;
  4. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. 6 ust.1 lit. a RODO - jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (m.in. przetwarzanie wizerunku);
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO - jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. wypełnienia obowiązków jakie na ADO nakładają: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 7 września 1991 r., ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe);
  4. 6 ust. 1 lit. e RODO – jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na polecenie ADO (m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT).
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
 1. Po spełnieniu określonych w RODO przesłanek posiada Pani/Pan prawo do:
 2. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu danych osobowych;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu;
 4. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa;
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W większości sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z prawa oświatowego oraz innych przepisów i jest niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły/przedszkola. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w RODO.