PROCEDURA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOŃSKU

PROCEDURA

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

W PŁOŃSKU

 

 Podstawa Prawna:

 

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U.   z dnia 25 sierpnia 2017r., poz. 1591)

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017r.  poz. 1578)

 

- Art. 47 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949)

§1

Informacje ogólne:

 

  1. Szkoła udziela i organizuje uczniom oddziału przedszkolnego i klas I – VIII uczęszczającym do niej, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniach.

 

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły organizuje dyrektor, koordynuje pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami klas.

 

  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów danej klasy po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli uczących w danej klasie oraz specjalistów planuje wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem.

 §2

 

Czytaj więcej: PROCEDURA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA...

Czas pracy świetlicy, pedagoga, psychologa

Świetlica – sala nr 4

Katarzyna Mikołajewska

Bożena Bednarska

Poniedziałek           7.30 – 16.30

Wtorek                  10.30 – 16.30

Środa                      7.30 – 16.30

Czwartek                 9.30 – 16.30

Piątek                      7.30 – 16.30

 

Pedagog pokój - pokój nr 5

Anna Stawicka

Poniedziałek           8.00 – 16.00

Wtorek                  10.30 – 14.30

Środa                      8.00 – 13.00

Czwartek                 9.00 – 14.00

Piątek                      8.00 – 13.00

 

 

Psycholog – pokój nr 5

Łukasz Smółka

Wtorek                    7.30 – 13.00

Czwartek                7.30 – 13.00

 

Czas pracy pedagoga

Pedagog

Anna Stawicka

Poniedziałek            8.00 – 16.00

Wtorek                  10.30 – 14.30

Środa                      8.00 – 13.00

Czwartek                 9.00 – 14.00

Piątek                     8.00 – 13.00