Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego  w Płońsku

 przyjmuje zapisy:

  • do oddziału zerowego
  • do klasy I

na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie zgłoszenia rodzica przyjmujemy wszystkie dzieci z obwodu szkoły.

Pozostałe dzieci przyjmujemy na podstawie wniosku złożonego przez rodzica.

Ważne!      Pracujemy na jedną zmianę.

Zapewniamy całodzienną opiekę świetlicową .

Wnioski, które należy składać do 15 marca 2019 r.  są dostępne na stronie internetowej  www.sp1plonsk.pl  i  na www.facebook.com/sp1plonsk  

oraz w sekretariacie szkoły.

                Kontakt:               Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płońsku

                                           Ul. Wolności 4

                                           Tel. 023-662-21-62

Wniosek o przyjęcie do klasy I

Wniosek o przyjęcie do zerówki

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PŁOŃSKU:

Gen. Władysława Andersa, Generała Józefa Bema, Władysława Broniewskiego, Gen. Fieldorfa, Grunwaldzka (od nr 2 do nr 38 parzyste; od nr 1 do nr 43 nieparzyste), Handlowa, Dr Jana W. Jędrzejewicza, M. Konopnickiej, Konwalii, Mikołaja Kopernika (od nr 2 do nr 20), Krzywa, Kwiatowa, Tadeusza Kościuszki, Książęca, 1-go Maja, Adama Mickiewicza, Piastowska, Rotmistrza Pileckiego, Plac 15-go Sierpnia, Płocka (od nr 2 do nr 46 parzyste; od nr 1 do nr 55 nieparzyste), Podmiejska, ks. Jerzego Popiełuszki (od nr 1 do nr 11; od nr 2 do nr 20), Poprzeczna, Prosta, Bolesława Prusa, Proletariacka, Przechodnia, Przejazd, Pułtuska, Robotnicza, dr Leona Rutkowskiego, Rzemieślnicza, Gen. Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Sportowa, Środkowa, Stokrotki, Szarotki, Targowa, Towarowa, Tulipanowa, Warszawska, Ludwika Waryńskiego, Wolności, Wojska Polskiego, Wspólna, Wyszogrodzka (od nr 2 do 48 parzyste; od nr 1 do 53 nieparzyste), Zajazd, Zaułek, Zduńska, Stefana Żeromskiego, Żołnierzy Wyklętych (od ul. 19-Stycznia do rzeki Płonki).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1.Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku, adres: ul. Wolności 4, 09-100 Płońsk, zwana dalej „Szkołą”

2.Inspektor Ochrony Danych

W Szkole powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.Kategorie danych osobowych

Szkoła przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4.Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Szkołę w następujących celach:

1) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:

  1. realizacja obowiązku szkolnego,
  2. obsługa prowadzenia dokumentacji i przebiegu nauczania, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne
  3. przeprowadzanie egzaminów przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
  4. wystawianie zaświadczeń,
  5. wystawianie legitymacji uczniowskich, kart rowerowych,
  6. sprawowaniem opieki w czasie pobytu dziecka w szkole i w czasie dowozów,
  7. zatrudnieniem na stanowiskach nauczycieli, specjalistów i obsługi.

5.Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Szkołę:

1) podmiotom i organom, którym Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Szkoły danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie: Ustawy z dnia 14.12.2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), Ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2017 poz. 2159), 

2) podmiotowi, któremu Szkoła powierzyła wykonywanie czynności obsługi dziennika elektronicznego.

6.Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7.Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania udzielonej przez Pani/Panu zgody, a po jej wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Szkoły wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych osobowych, 

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Szkoła będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem,

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9.Źródło pochodzenia danych

Przetwarzane dane pochodzą wyłącznie od osoby wyrażającej zgodę na ich przetwarzanie

10.Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

1) przeprowadzenia procesu edukacji i wychowania dziecka

2) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie pobytu w szkole

11.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA w roku 2018/2019

Informujemy, że uczniowie szkoły mogą ubiegać się o stypendium socjalne ( dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł netto). Termin składania wniosków wraz z załącznikami potwierdzającymi wysokość dochodu upływa w dniu 15 września b.r.

Ponadto w trudnej sytuacji spowodowanej zdarzeniem nagłym (choroba, zdarzenie losowe) uczeń może ubiegać się o jednorazowy zasiłek szkolny ( nie później niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia).

Odbiór wniosków – sekretariat szkoły, pokój pedagoga.

Zwrot kompletnie wypełnionych wniosków – pokój pedagoga.

Szczegółowe informacje – pedagog, psycholog, wychowawcy klas, lub pod numerem telefonu 23 662 2162 wewnętrzny 17.

Podręczniki 2018/2019

Wszystkie podręczniki do klasy pierwszej, drugiej, czwartej, piątej, siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum z wyjątkiem podręcznika do religii zapewnia szkoła.

Podręczniki do religii:

Szkoła Podstawowa

Klasa 0
Tytuł podręcznikaKocham dobrego Boga, red. D. Kurpiński, E. Osewska, J. Snopek, J. Stala, Wydawnictwo Jedność (Kielce),

 

Klasa I

Tytuł podręcznikaJesteśmy w rodzinie Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

 

Klasa II

Tytuł podręcznikaKochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeńKochamy Pana Jezusa, red. A. Krasiński, PIW,

 

 Klasa IV

Tytuł podręcznikaWierzę w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ucznia: Wierzą w Boga Ojca, red. A. Krasiński, PIW,

 

 Klasa V

Tytuł podręcznikaUfam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, PIW.

Zeszyt ćwiczeńUfam Synowi Bożemu, red. A. Krasiński, PIW,

 

 Klasa VII

Tytuł podręcznikaSpotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium

Zeszyt ćwiczeń: Spotykam Twoje Słowo, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium

 

 Klasa VIII

Tytuł podręcznikaZ Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium

Zeszyt ćwiczeń: Z Tobą idę przez życie, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium

 

 Klasa III gimnazjum

Tytuł podręcznikaŻyję Twoją miłością, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium

Zeszyt ćwiczeń: Żyję Twoją miłością, red. P. Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium

Wybór szkoły i zawodu - prezentacja dla rodziców

Wybór szkoły i zawodu.