Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 15/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku
z dnia 31.08. 2020 r.
w sprawie wprowadzenia: „Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, uczniom, personelowi szkoły, rodzicom dzieci, opiekunom i osobom trzecim podczas pobytu i organizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji funkcjonującego w Polsce stanu epidemicznego związanego Covid-19 w roku szkolnym 2020/2021 – wariant „A” dla strefy zagrożenia zielonej”
„REGULAMIN ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM, UCZNIOM, PERSONELOWI SZKOŁY, RODZICOM DZIECI, OPIEKUNOM I OSOBOM TRZECIM PODCZAS POBYTU I ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W SYTUACJI FUNKCJONUJĄCEGO W POLSCE STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO COVID-19 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – WARIANT „A” DLA STREFY ZAGROŻENIA ZIELONEJ”
Wstęp
§ 1
1.Mając na uwadze konieczność:
a)zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu i organizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w szkole w sytuacji funkcjonującego w Polsce stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 wprowadza się do odwołania zasady, obowiązki obejmujące wszystkich pracowników, rodziców, uczniów i osoby trzecie czasowo przebywające na terenie szkoły,
b)ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących w procesie działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej wykonywanych w ważnych celach publicznych,
c)realizację wymogów MZ i GIS dla powiatów (stref) zielonych i wariantu organizacji zajęć w szkole A – bez ograniczeń,
d)ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących być narażonymi na pozbawienie ich praw w związku z ujawnieniem podejrzenia zachorowania, przebywania na kwarantannie i wyników badań, wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dzieci/uczniów w szkole w trakcie zagrożenia epidemiologicznego związanego z Covid-19. 2.Szkoła rozpoczyna rok szkolny 2020/2021 w wariancie „A” wymagań funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie. Wariant „A” (strefa zielona) to tradycyjna forma kształcenia. W strefie tej obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych obowiązujące od 1 września 2020 r. 3.W przypadku lokalnego wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. a)Wariant „B” – mieszana forma kształcenia (hybrydowa) - strefa zagrożenia żółta. W strefie tej Dyrektor Szkoły będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, oddziału, klasy etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji
epidemicznej na danym terenie, w danej szkole. Decyzję podejmie Dyrektor Szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą e-maila, telefonu.; b) Wariant „C” – kształcenie zdalne – strefa czerwona. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 4. Dyrektor Szkoły w przypadku pojawienia się zagrożeń opisanych dla stref B (żółtej) i C (czerwonej) wprowadza w formie zarządzenia odrębne od niniejszego zarządzenia regulacje. 5. Minister Edukacji Narodowej niezależnie od podanych wyżej rekomendacji i zaleceń nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.
Obowiązki rodziców i uczniów w zakresie przygotowania i gotowości do przyjścia do szkoły
§ 2
1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w innej formie izolacji.
2.Dzieci/uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Obowiązek osobistego doprowadzania dzieci/uczniów do szkoły dotyczy wszystkich, którzy nie osiągnęli wieku 7 lat. Opiekę nad dzieckiem w drodze do i ze szkoły sprawują :
a)rodzice/prawni opiekunowie,
b)starsze rodzeństwo od 16 roku życia,
c)pełnoletni upoważnieni przez rodziców opiekunowie.
3.Samodzielny powrót dziecka/ucznia do domu ze Szkoły możliwy jest od 7 roku życia.
4.Dzieci/uczniowie i ich rodzice są zobowiązani przygotować odpowiednie przybory i podręczniki tak by możliwa była realizacja zadań w trakcie zajęć w szkole bez konieczności wymieniania się między uczniami.
5.Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły zbędnych przedmiotów, zabawek i urządzeń.
6.Stosować się do zaleceń Dyrektora Szkoły w zakresie punktualnego przychodzenia na zajęcia do szkoły, gdyż ma to istotne znaczenie dla zapewnienia warunków bezpiecznego pobytu, przemieszczania się i prowadzenia zajęć.
7.Rodzice zobowiązani są do wyposażenia swoich dzieci w indywidualne środki ochrony osobistej służące do osłony ust i nosa oraz rękawice jednorazowe - jeśli są konieczne, a dzieci/uczniowie zobowiązani są je stosować w strefie wejściowej do budynku szkoły, przy przemieszczaniu się do szatni, świetlicy, biblioteki, stołówki szkolnej i do sal lekcyjnych.
8.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego informowania Szkoły o ujawnieniu u najbliższych członków rodziny podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną w tym w szczególności Covid-19, przebywania na kwarantannie i potwierdzonym zachorowaniu. Informacje te pozwolą Szkole po konsultacji z terenowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wdrożenie wymaganych prawem działań. Dane te powinny być zgłaszane bezpośrednio do sekretariatu Szkoły pod nr telefonu 23 6622162, za pośrednictwem skrzynki e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dziennika elektronicznego.
9.Rodzice zobowiązani są do uaktualnienia danych kontaktowych pozwalających na szybki kontakt Szkoły z rodzicami w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej.
10. Kanapki i owoce powinny być przynoszone przez dzieci w szczelnych opakowaniach.
11.Rodzice, opiekunowie dzieci przyprowadzających i odbierających dziecko do i ze szkoły nie wchodzą do budynku szkoły.
Wejście na teren szkoły
§ 3
1.Przyprowadzenie dziecka/ucznia do szkoły lub jego samodzielne przyjście odbywa się poprzez wyznaczone dla danej klasy wejście.
2.Na drzwiach wejściowych prowadzących do budynku szkoły umieszone zostały oznaczenia informacyjne wskazujące kierunki wejść do budynku oraz komunikaty i instrukcje do obowiązkowego zapoznania.
3.W wyznaczonej strefie wejściowej:
a)mogą przebywać upoważnieni pracownicy szkoły,
b)znajdują się środki dezynfekujące dostępne dla każdej osoby,
c)domofon lub dzwonek przywołujący pesonel szkoły – wejście A,
d)znajduje się wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych do odpowiednich służb,
e)skrzynka na komunikaty, korespondencję itp. – wejście A.
4.W celu kontroli wejść/wyjść do i z budynku Szkoły wyznaczono następujące wejścia/wyjścia do i z budynku:
a)Wejście A (od parkingu szkoły) do budynku Szkoły przeznaczone dla uczniów z klas: II, V, VI, VII, VIII oraz uczniowie wchodzący do świetlicy szkolnej;
b)wejście B (od strony boiska/placu rekreacyjnego) do budynku Szkoły – wejście tymczasowe ( do ok. 15 września) do budynku przeznaczone dla uczniów z klas: I b, I c;
c)wejście C (łącznik przy sali gimnastycznej) do budynku Szkoły przeznaczone dla uczniów klas: I , III, IV;
d)wejście D (od strony parkingu/wejście do „zerówki”)) do budynku Szkoły przeznaczone dla dzieci oddziału przedszkolnego.
4.Godziny przyprowadzania/przychodzenia uczniów do Szkoły odbywa się zgodnie z rozkładem zajęć poszczególnych klas, z tym, że zajęcia rozpoczynają się począwszy od:
a)7.30 – dla oddziału przedszkolnego,
b)7.45 – dla klas I - III
c)8.00 – dla klas IV - VIII
5.Poszczególne wejścia otwarte są jedynie w czasie wejścia lub wyjścia uczniów lub personelu do szkoły.
6.Przy wejściu A, którym dopuszcza się możliwość wejścia osób trzecich sprawowany jest ciągły dyżur bądź istnieje możliwość kontaktu z personelem szkoły poprzez domofon, dzwonek lub kontakt telefoniczny.
7.Wejście na teren szkoły możliwe jest dla uczniów, pracowników oraz osób trzecich, które wykażą uzasadniony cel i interes, po uprzednim umówieniu się.
8.Osoby trzecie wchodzące na teren szkoły muszą być wyposażone w środki ochrony indywidualnej, które zakryją usta i nos, obowiązkowo muszą dezynfekować ręce.
9.Przed wejściem do budynku wszystkie osoby zobowiązane są zapoznać się z komunikatami Dyrektora Szkoły, organów sanitarnych i instrukcjami postępowania.
10.Na wezwanie osoby dyżurującej przy wejściu każda osoba wchodząca do Szkoły, w sytuacji wzbudzającej niepokój odnośnie stanu jej zdrowia, może być poproszona o poddanie się kontroli temperatury, a w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej +38° poddać się zaleceniom osoby dyżurującej. W przypadku osób dorosłych jest to odmowa wejścia do szkoły, a w przypadku dzieci jest zabranie dziecka/ucznia przez opiekuna do lekarza, a w przypadku przyjścia samodzielnego dziecka/ucznia do szkoły poinformowanie niezwłoczne o sytuacji Dyrektora Szkoły, rodziców/opiekunów i umieszczenie dziecka w izolatorium w celu wezwanie służb medycznych z jednoczesnym powiadomieniem rodziców/opiekunów dziecka/ucznia.
Szatnie szkolne
§ 4
1.Uczniowie po wejściu do szkoły przemieszczają się do szatni.
2.Każda klasa posiada przydzieloną szatnię.
3.W przypadku indywidulanych szafek na przybory, pomoce i ubrania – każde dziecko ma indywidualny dostęp do szafki.
4.W szatniach uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela dyżurującego oraz wyznaczonego pracownika obsługi.
Organizacja zajęć na terenie szkoły
§ 5
1.Po przebraniu się uczniowie udają się do swoich klas.
2.Podczas organizacji zajęć Szkoła zapewnia zdezynfekowane pomieszczenia, sprzęt i stałą opiekę.
3.Zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego odbywają się w jednej, stałej sali przy zachowaniu następujących parametrów organizacyjnych:
a)o przebiegu zajęć w grupie decyduje nauczyciel wychowania przedszkolnego,
b)w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
4.Zajęcia dla uczniów klas I-III odbywają się w tych samych salach z zachowaniem następujących parametrów organizacyjnych:
a)w klasie może przebywać maksymalnie 25 uczniów,
b)zajęcia organizuje się tak, by w miarę możliwości zapewnić dystans społeczny,
c)każdy uczeń korzysta tylko ze swoich przyborów i podręczników,
d)o przebiegu zajęć decyduje nauczyciel.
5.Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII odbywają się, w miarę możliwości, w tych samych salach z wyłączeniem zajęć w pracowniach specjalistycznych np.: pracownia komputerowa oraz zajęć wychowania fizycznego.
6.W przypadku konieczności zmiany grupy w danej sali następuje dezynfekcja ławek oraz wietrzenie sali.
7.Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za regularne wietrzenie sali i dezynfekcje rąk uczniów. Czynności te należy wykonywać min. raz na godzinę - przy wejściu uczniów do sali.
8.Organizacja przerw śródlekcyjnych dla oddziału przedszkolnego i klas I-III odbywa się z zachowaniem indywidualizacji, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
9.Przerwy międzylekcyjne dla klas IV-VIII odbywają się w miarę możliwości w salach lekcyjnych oraz w obrębie sali lekcyjnej, na korytarzu szkolnym.
10.Jeżeli warunki pogodowe są sprzyjające to przerwy organizowane są na boisku szkolnym, pod opieką nauczyciela.
11.W każdym z pomieszczeń dydaktycznych, na każdym korytarzu, przy każdym z wejść do budynku, na stołówce są udostępnione preparaty dezynfekujące.
12.W toaletach są instrukcje mycia rąk.
13.Korytarze, klatki schodowe po przemieszczeniu się klasy/grupy (po przerwie międzylekcyjnej) podlegają wietrzeniu i dezynfekcji (klamki, poręcze, włączniki itp.).
14.Plac zabaw znajdujący się na terenie szkoły udostępnia się dla dzieci/uczniów i pracowników szkoły, każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, przeprowadza się dezynfekcję urządzeń.
15.Na czas trwania stanu epidemiologicznego:
a)wyłącza się możliwość organizacji wyjść i wycieczek,
b)zapraszania gości, rodziców i osób trzecich do szkoły.
16.Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji, w każdym z pomieszczeń w szkole zostały udostępnione preparaty dezynfekujące, do stosowania których są zobowiązani wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie, jak i osoby trzecie.
17.Poruszanie się po terenie szkoły ograniczone jest do wyznaczonych sal lekcyjnych i koniecznych pomieszczeń np. stołówka, szatnia.
18.Na terenie szkoły, w tym placu zabaw, boisku i sali sportowej mogą przebywać tylko dzieci uczęszczające do szkoły i pracownicy w określonych godzinach, zgodnie z rozkładem zajęć.
19.Na czas trwania stanu epidemicznego szkoła nie dopuszcza korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych przez osoby trzecie.
20.Pomieszczenia Szkoły udostępnia się dzieciom i pracownikom pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomocy dydaktycznych.
21.Za sporządzenie harmonogramu mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły łącznie z Kierownikiem Gospodarczym, którzy wydają w tej sprawie indywidualne polecenia służbowe.
22.Wszystkie czynności mycia i dezynfekcji podlegają codziennemu monitorowaniu. Z czynności monitorowania pracownicy wykonujący czynności dokonują zapisy.
Zajęcia w świetlicy szkolnej.
§ 6
1.W świetlicy może przebywać równocześnie nie więcej jak 25 uczniów.
2.Zajęcia świetlicowe dostępne są tylko dla dzieci, których rodzice pracują i pozostających w szczególnej sytuacji rodzinnej na zasadach, które określone są w „Regulaminie świetlicy”.
3.Do świetlicy dzieci/uczniowie są przyprowadzani przez personel szkoły.
4.Po przyjściu do świetlicy dzieci/uczniowie i nauczyciele dezynfekują ręce.
5.Na świetlicy (w miarę możliwości) zapewnia się dystans społeczny.
6.Opiekunowie na świetlicy odpowiedzialni są za bieżące wietrzenie pomieszczeń i dezynfekcję rąk. Czynności te należy wykonywać na bieżąco, ale min. raz na godzinę.
7.Dzieci/uczniowie przebywają w wyznaczonych salach świetlicowych.
8.Za organizację działalności świetlicy odpowiada wychowawca świetlicy szkolnej.
Postępowanie w sytuacji podejrzenia zachorowania
§7
1.W sytuacji pojawienia się takich objawów jak: uporczywy kaszel, uporczywe kichanie, duszności, biegunka, symptomy zakażenia górnych dróg oddechowych czy wysoka temperatura powyżej +38° C, zostają uruchomione w stosunku do dzieci/uczniów następujące działania:
1)zgłoszenie przez personel niezwłocznie problemu zdrowotnego Dyrektorowi Szkoły w celu podjęcia decyzji i dalszego postępowania,
2)poinformowanie rodziców/opiekunów o zaistniałym problemie zdrowotnym,
3)po konsultacji z Dyrektorem Szkoły i podjęciu w tej sprawie decyzji o dalszym postępowaniu, odprowadzenie dziecka/ucznia do izolatorium, gdzie będzie przebywało pod opieką personelu szkoły, z którym dziecko miało ostatni kontakt, do czasu przyjazdu rodzica i/lub pogotowia,
4)odnotowanie zdarzenia w rejestrze znajdującym się w izolatorium,
5)podczas pobytu w izolatorium opiekun sprawujący opiekę nad dzieckiem/uczniem odpowiedzialny jest za: bieżące monitorowanie stanu zdrowia i wietrzenie pomieszczenia,
6)po opuszczeniu dziecka/ucznia izolatorium pomieszczenie to jest gruntownie wietrzone i dezynfekowane.
2.Szkoła monitoruje zidentyfikowany u dziecka/ucznia problem zdrowotny będąc w stałym kontakcie z jego rodzicami/opiekunami, tak by wykluczyć lub wdrożyć procedurę ograniczenia, zawieszania, kwarantannę dla części lub całości szkoły. Decyzję w sprawie zamknięcia części lub całości szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po dokonaniu uzgodnień z terenową jedenastką Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Działania podejmowane są w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3.W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku, do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną Dyrektor Szkoły anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.
Organizacja zbiorowego żywienia na terenie szkoły
§ 8
1.Na stołówce przybywają dzieci/uczniowie tylko pod opieką personelu szkoły.
2.Stołówkę traktuje się jako strefę podwyższonego ryzyka, co oznacza, że personel szkoły, opiekunowie, jak i same dzieci/uczniowie zobowiązani są w trakcie przechodzenia na stołówkę, wejścia i w trakcie poruszania się po stołówce stosowania środków ochrony indywidualnej.
3.Każda wchodząca na stołówkę osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.
4.Stołówka powinna być na bieżąco wietrzona, a po każdej zmianie wydawania posiłków dezynfekowana.
5.Personel kuchni i obsługa stołówki oraz opiekunowie nie spożywający posiłków, podczas wydawania obiadów, pozostają w środkach ochrony indywidualnej.
6.Na stołówce obowiązuje konieczność stosowania bezpiecznego dystansu stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe obowiązkowo stosowane są środki ochrony osobistej.
7.Uczniowie i pracownicy szkoły podczas spożywania posiłków nie są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej.
8.Podczas organizacji produkcji żywności na kuchni należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie:
a)wysokiej higieny stanowisk pracy,
b)kompletności opakowań produktów,
c)czystości i dezynfekcji sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
d)a także higieny osobistej personelu.
9.Spożywanie posiłków odbywa się w wyznaczonych miejscach.
10.Ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego na stołówce wprowadzono zmianowe wydawanie posiłków i/lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
11.Godziny rozpoczynania się zmian na stołówce:
1)zmiana – 11.00-11.30
2)zmiana – 12.15-12.30
3)zmiana – 13.15-13.30
12.Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów po każdej grupie.
13.Dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
14.Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarko-wypażarce z dodatkiem detergentu, w odpowiedniej temperaturze wypażania.
15.Na stołówce szkolnej nie ma samoobsługi dzieci/uczniów. Dania są porcjowane przez personel i dostarczane jako gotowe do stolików.
16.Dania i produkty są podawane przez obsługę stołówki.
Odbiór dziecka/ucznia ze szkoły lub samodzielny powrót ucznia ze szkoły
§ 9
1.Godziny odbioru dzieci/uczniów przez opiekunów lub samodzielnego wyjścia ze Szkoły odbywa się zgodnie z rozkładem zajęć. Rodzice/opiekunowie czekają na dziecko na zewnątrz szkoły, zachowując stosowny dystans społeczny.
2.Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest stosowne wejście/wyjście ze szkoły, zgodnie z ustalonym podziałem na klasy.
3.W strefie wejściowej/wyjściowej do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych (wg harmonogramu) pracowników szkoły.
4.W wyznaczonej strefie wyjściowej:
a)znajdują się środki dezynfekujące dostępne dla każdej osoby,
b)domofon lub dzwonek przywołujący pesonel szkoły – wejście A,
c)znajduje się wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych do odpowiednich służb,
d)skrzynka na komunikaty, korespondencję itp. – wejście A.
Korzystanie z biblioteki szkolnej
§ 10
1.Po wejściu do biblioteki osoby z niej korzystające muszą zakryć usta i nos oraz zdezynfekować ręce.
2.Z biblioteki szkolnej korzystają tylko uczniowie/pracownicy szkoły.
3.W bibliotece zorganizowana jest strefa indywidualnej obsługi klienta pozwalająca zachować dystans społeczny. Klient biblioteki nie przekracza strefy, a pozycje do wyboru są dostarczane przez bibliotekarza.
4.W bibliotece szkolnej może przebywać jeden klient, obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
5.Pozycje zwracane do biblioteki podlegają 48-godzinnej kwarantannie na wyznaczonych miejscach/regałach.
6.Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników, zgodnie z planem pracy szkoły.
7.Za organizację pracy w bibliotece odpowiada bibliotekarz.
Zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenie szkoły
§ 11
1.Przebywanie na sali gimnastycznej, boisku szkolnym, czy placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką nauczyciela.
2.Przy wejściu i wyjściu na i z terenu bloku sportowego szkoły obowiązuje stosowanie środków ochrony indywidualnej (zakrywające usta i nos) i dezynfekcja rąk.
3.Stosowanie środków ochrony indywidualnej obowiązuje do momentu przebrania się w szatni. Podczas wychodzenia z szatni uczniowie zdejmują środki ochrony indywidualnej.
4.Nauczyciele sprawujący opiekę i asystujący uczniom w ćwiczeniach stosują, w miarę możliwości, środki ochrony indywidualnej. Jeżeli zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu i zachowany jest dystans społeczny nauczyciele i uczniowie zwolnieni są ze stosowania środków ochrony indywidualnej.
5.Uczniowie, którzy w danym dniu nie ćwiczą zobowiązani są pozostawać w wydzielonej strefie przez nauczyciela z zachowaniem dystansu społecznego, a jeżeli nie ma takiej możliwości, stosują środki ochrony indywidualnej.
6.W przypadku aktywnego prowadzenia zajęć nauczyciel może nie stosować środków ochrony indywidualnej.
7.Ze względu na ograniczoną liczbę szatni i stref prowadzenia zajęć równocześnie lekcje wychowania fizycznego mogą być prowadzone tylko w czterech grupach/dwie klasy.
8.Uczniowie rozpoczynający dzień szkolny od zajęć wychowania fizycznego wchodzą do budynku szkoły wejściem przy sali od strony boiska szkolnego.
9.Jeżeli lekcje wychowania fizycznego danej klasy/grupy rozpoczynają się w środku lub na końcu planu zajęć to kierują się bezpośrednio do holu przy sali gimnastycznej gdzie czeka nauczyciel prowadzący zajęcia z daną klasa/grupą.
10.Przechodząc na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie i nauczyciele stosują środki ochrony indywidualnej, a strefa po ich przejściu podlega wietrzeniu i dezynfekcji.
11.Podczas organizacji zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe, gdzie występuje kontakt bezpośredni uczniów.
12.Pomieszczenia, sprzęt i przybory sportowe użyte podczas zajęć, które dotykały(li) dzieci/uczniowie po wyjściu grupy podlegają dezynfekcji.
13.Proces dezynfekcji sprzętu sportowego oraz szatni między zajęciami przeprowadzany jest na bieżąco przez nauczycieli, toalety są dezynfekowane przez pracownika obsługi.
14.Podłoga sali gimnastycznej, szatni, toalet oraz ciągi komunikacyjne są umyte i zdezynfekowane po zakończonych zajęciach.
15.Dzieci/uczniowie po przyjściu ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują.
16.Picie wody odbywa się z użyciem indywidualnych butelek przyniesionych przez uczniów do szkoły.
17.Jeżeli warunki pogodowe pozwalają zajęcia wychowania fizycznego powinny być przeprowadzone na boisku szkolnym, bieżni, strefie ćwiczeń czy placu zabaw.
18.Za organizację zajęć odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego i nauczyciele korzystający z placu zabaw.
19.Dzieci/uczniowie, nauczyciele korzystający z pływalni zobowiązani są do stosowania się do „Regulaminu pływalni”, w tym w szczególności do zachowania dystansu społecznego i noszenia środków ochrony indywidualnej:
a)od wejścia do budynku do szatni,
b)podczas przebywania na widowni jeżeli nie jest zachowany dystans społeczny,
c)od szatni do wyjścia z budynku pływalni.
20.Nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są do opracowania zasad doprecyzowujących prowadzenie zajęć i korzystanie z obiektów sportowych oraz zapoznania uczniów w tymi zasadami.
Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
§ 12
1.Dyrektor Szkoły zabezpiecza odpowiednią ilość środków ochrony indywidualnej/płynów dezynfekujących dla potrzeb pracowników szkoły.
2.Dzieci/uczniów w środki ochrony indywidualnej zaopatrują rodzice.
3.Pracownicy szkoły przejmujący opiekę nad dzieckiem/uczniem od rodziców/opiekunów zobowiązani są zachować stosowny dystans społeczny, nosić środki ochrony indywidualnej.
4.Pracownik zdejmuje maseczkę w sali lekcyjnej.
5.Nauczyciele i pracownicy obsługi podejmujący pracę w klasie nie są zobowiązani do noszenia maseczek i innych środków ochrony indywidualnej.
6.W każdej chwili uczeń w uzgodnieniu z rodzicami i szkołą może stosować środki ochrony indywidualnej podczas zajęć lekcyjnych.
7.Pracownicy szkoły przekazujący dziecko rodzicom/prawnym opiekunom zobowiązani są zachować dystans społeczny i nosić w tym momencie maseczki ochronne lub przyłbicę.
8.Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem (w przypadku zmiany opiekuna) przebywającym w izolatorium zobowiązany jest (przed przejęciem opieki) do zabezpieczenia się w dostępne w szkole środki ochrony indywidualnej, w tym w szczególności: fartuch jednorazowy, rękawice ochronne, maseczkę/przyłbicę.
9.Podczas udzielania pierwszej pomocy w tym m.in. opatrywania ran, obowiązkowe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.
Dodatkowe obowiązki nauczycieli
§ 13
1.Nauczyciel, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
a)wyjaśnić dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole, w tym dlaczego zostały wprowadzone i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym,
b)organizować zajęcia tak, by w miarę możliwości zapewnić dystans społeczny,
c)reagować na wszelkie przejawy łamania zasad dystansu społecznego i niestosowania się do zaleceń sanitarnych i zarządzeń Dyrektora Szkoły,
d)nie organizować wycieczek i wyjść poza teren szkoły do odwołania stanu epidemicznego,
e)usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować,
f)jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe np.: zabawki, piłki, skakanki, obręcze, powinny być systematycznie dezynfekowane,
g)wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach,
h)zwracać uwagę, aby dzieci/uczniowe często i regularnie myły(li) ręce, szczególnie przed jedzeniem, po zmianie klasy, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,
i)zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji dając tym samym osobisty przykład jak należy to robić,
j)unikać (jeżeli to możliwe) organizowania większych skupisk dzieci/uczniów w jednym pomieszczeniu np.: dzieci podczas posiłków rozsadzić w większej odległości od siebie.
2.Zgłaszać niezwłocznie, bezpośrednio dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia, w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, uczniów, rodziców, opiekunów dzieci i osób trzecich z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.
3.Podczas pracy w sali lekcyjnej, jeżeli zajęcia prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela lub przy wsparciu innego pracownika szkoły, opiekunowie powinni względem siebie i względem dzieci w miarę możliwości przebywać w oddaleniu 1,5 m.
Gabinet pielęgniarski na terenie szkoły
§ 13
1.Gabinet pielęgniarki szkolnej zostaje przeznaczony na izolatorium, wykorzystywany w tym celu w przypadku stwierdzonej konieczności.
2.Organizacja pracy gabinetu na terenie szkoły pozwala na korzystanie z jego usług z zastrzeżeniem, że w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły będą realizowane obowiązki przez dostawcę usługi prowadzenia pełnego wymaganego przepisami prawa i wytycznymi reżimu sanitarnego.
3.Przed wejściem pacjenta do gabinetu obowiązkowe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej i dezynfekowanie rąk.
4.W strefie obsługi klienta gabinetu może przebywać tylko jedna osoba.
5.Pobyt w gabinecie możliwy jest tylko po uprzednim uzgodnieniu – sprawdzeniu jego dostępności.
6.Pacjenci i personel medyczny gabinetu zobowiązany jest stosować środki ochrony indywidualnej.
Zatwierdził:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku